نقشه -کشی برق- ساختمان

نقشه کشی برق ساختمان

قدم اول اجرای برق ساختمان نقشه اصولی و صحیح آن هست که چه طور و با چه اصولی از نظام مهندسی باید طراحی کنید . نکاتی در این پکیج گفته شده است که در ایران مانند ندارد .

نقشه -کشی برق- ساختمان

قدم اول اجرای برق ساختمان نقشه اصولی و صحیح آن هست که چه طور و با چه اصولی از نظام مهندسی باید طراحی کنید . نکاتی در این پکیج گفته شده است که در ایران مانند ندارد.

تعداد ویدیو
10 قسمت
مدت زمان
4 ساعت
سطح دوره
حرفه ای
قیمت
2,500,000 ریال