تفکیک قبوض آب و گاز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تفکیک قبوض آب و گاز

در موتورخانه مرکزی

سنجنده‌های مورد نیاز برای تفکیک قبض‌های آب و گاز در ساختمان‌های با موتورخانه مرکزی، شامل دو کنتور آب به ازای هر واحد آپارتمان برای اندازه‌گیری آب گرم و سرد مصرفی، یک انرژی‌سنج به ازای هر آپارتمان برای اندازه‌گیری انرژی تاسیسات (شوفاژ یا فن کویل) و یک دستگاه مرجع دمای آب گرم مصرفی به صورت مشاع برای کل ساختمان هستند. در این روش در ساختمان‌های دارای سیستم تاسیساتی سیکل یا افقی، دستگاه‌های انرژی‌سنج بر روی لوله برگشت تاسیسات هر واحد نصب شده و با اندازه‌گیری جریان آب و دمای آب ورودی و خروجی، میزان انرژی مصرف شده در تاسیسات آن واحد از ساختمان و در نتیجه سهم آن آپارتمان از میزان گاز مصرف شده به دقت اندازه‌گیری می‌شود. کنتورهای آب گرم و سرد به منظور اندازه‌گیری آب مصرفی واحد، به دستگاه انرژی‌سنج متصل شده و دستگاه مرجع دمای آب گرم، برای اندازه‌گیری دقیق انرژی آب گرم مصرفی (در حمام و آشپزخانه)، در موتورخانه نصب می‌شود. اطلاعات و مقادیر اندازه‌گیری شده به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض‌های تفیکی برای هرواحد بر اساس میزان دقیق مصرف آب و گاز آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد.

در دیگ و چیلرهای تراکمی

سنجنده‌های مورد نیاز برای تفکیک قبض‌های آب و گاز و برق در ساختمان‌های با دیگ مرکزی و چیلر تراکمی، شامل دو کنتور آب به ازای هر واحد آپارتمان برای اندازه‌گیری آب گرم و سرد مصرفی، یک انرژی‌سنج به ازای هر آپارتمان برای اندازه‌گیری انرژی سرمایش و گرمایش، و یک دستگاه مرجع دمای آب گرم مصرفی به صورت مشاع برای کل ساختمان هستند. در این روش، دستگاه‌های انرژی‌سنج بر روی لوله برگشت تاسیسات هر واحد نصب شده و با اندازه‌گیری جریان آب و دمای آب ورودی و خروجی، میزان انرژی مصرف شده در تاسیسات آن واحد از ساختمان و در نتیجه سهم آن آپارتمان از میزان برق مصرف شده برای سرمایش و گاز مصرف شده برای گرمایش به دقت اندازه‌گیری می‌شود. کنتورهای آب گرم و سرد به منظور اندازه‌گیری آب مصرفی واحد، به دستگاه انرژی‌سنج اضافه شده و دستگاه مرجع دمای آب گرم، برای اندازه‌گیری دقیق انرژی آب گرم مصرفی (در حمام و آشپزخانه)، در موتورخانه نصب می‌شود. اطلاعات و مقادیر اندازه‌گیری شده به صورت بی‌سیم به پردازنده مرکزی الوکسی فرستاده شده و قبض‌های تفیکی برای هرواحد بر اساس میزان دقیق مصرف آب و گاز و برق آن واحد، به صورت خودکار صادر می‌شود. علاوه بر قبض ماهانه، هر مصرف کننده در هر زمان از طریق پیامک یا وب‌سایت به اطلاعات مصرف خود دسترسی دارد.

در ساختمان‌های با سیستم تاسیسات عمودی (غیر سیکل) به جای انرژی‌سنج، از دستگاه دیگری به نام گرماسنج استفاده می‌شود که بر روی هر رادیاتور نصب می‌شود.

فهرست